menu Home chevron_right

INDOOR REGULATIONS


INDOOR REGULATIONS

1. Jeugdhuis JOH wil een ontmoetingsruimte bieden voor jongeren vanaf 14 jaar. De activiteiten, die vooral groepsgericht zijn, dienen bij te dragen tot de sociale, creatieve, culturele en sportieve ontplooiing van de leden.

2. Openingsuren van de instuifruimte: woensdag van 20u00 tot 00u00, vrijdag :van 20u00 tot 02u00, zaterdag van 21u00 tot 03u00. Tijdens de vakantieperiodes kunnen er bijkomende activiteiten georganiseerd worden. Een kwartier voor sluitingstijd wordt er gestopt met tappen. De leden zijn verplicht uiterlijk op het sluitingsuur het lokaal en het terrein zonder morren te verlaten, en dit zonder de buren te storen.

3. Jeugdhuis JOH is toegankelijk voor alle jongeren vanaf veertien jaar. De leden van Jeugdhuis JOH krijgen een lidkaart. Deze wordt jaarlijks hernieuwd. Het lidgeld bedraagt maximum 6€ per jaar. Bij het betreden van het lokaal dient een lid steeds in het bezit te zijn van zijn/haar lidkaart en identiteitskaart, en deze op verzoek voor te leggen aan de kernleden. De kernleden hebben het recht eigenmachtig iemand de toegang tot het lokaal of het lidmaatschap te weigeren. Personen die geweigerd worden, hebben echter steeds het recht zich op de eerstvolgende kernvergadering te verantwoorden.

4. Jeugdhuis JOH wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die tweejaarlijks door de Algemene Vergadering wordt verkozen. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt het jeugdhuis naar buiten toe en is bevoegd voor het financieel beleid van het jeugdhuis. De Raad van Bestuur vergadert minstens tweemaal per jaar. De Raad van Bestuur wordt voor wat betreft het dagelijks bestuur ondersteund door de kern. De kern bestaat uit leden van de Raad van Bestuur en de kernleden. De kern vergadert om de veertien dagen. De kernleden verkiezen elk werkjaar een voorzitter, die de kernvergaderingen leidt.

5. De leden van de Raad van Bestuur en de kernleden zetten zich belangeloos in voor Jeugdhuis JOH. Zij werken regelmatig en actief mee aan de uitbouw van het jeugdhuis.

6. De leden van Jeugdhuis JOH ontvangen tweemaandelijks het ledenblad ” JOH-MAGAZINE “. Bovendien sluit het jeugdhuis voor hen een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen af.

7. De leden van de Raad van Bestuur en de kernleden zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen tegenover leden en/of derden. Het bestuur is evenmin aansprakelijk voor diefstal en wijst daarom op voorzichtigheid.

8. Parkeren op het terrein voor het jeugdhuis gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en is verboden op zondagnamiddag tot 20.00 u. Het bestuur kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen aan, of diefstal van geparkeerde wagens, fietsen of bromfietsen.

9. De discobar, het secretariaat, het magazijn en de keuken zijn enkel toegankelijk voor kernleden en medewerkers.

10. Het is de leden verboden zelf drank mee te brengen, zowel op het terrein als in het lokaal. Op dansavonden en andere grootschalige activiteiten wordt er enkel geschonken in bekertjes. Glazen en flesjes zijn dan verboden teneinde glasbraak te vermijden. Aan de leden jonger dan 16 jaar worden géén alcoholhoudende dranken geschonken.

11. Het bezit, gebruik of verhandelen van verdovende en/of stimulerende middelen in het jeugdhuis of op het terrein is ten strengste verboden. Elke inbreuk hierop heeft een onmiddellijke schorsing tot gevolg.

12. Vrijwillig of onvrijwillig aangebrachte schade aan het jeugdhuis, materiaal van leden of derden, wordt met de glimlach opgeruimd en vergoed door diegenen die ze veroorzaakt hebben. Vandalisme wordt gesanctioneerd.

13. De activiteiten dienen in een sfeer van kameraadschap en gezelligheid te verlopen. Overmatig alcoholgebruik, bedreigingen, geweld en uitlokking van vechtpartijen passen duidelijk niet in dit kader, en worden gesanctioneerd.

14. Elke actie of propaganda met partijpolitieke inslag is verboden in het lokaal of op het terrein van het jeugdhuis. Elke vorm van discriminatie of racisme is uit den boze.

15. Bij overtreding van één van de bepalingen van dit binnenhuisreglement hebben de Raad van Bestuur en de kern het recht sancties te treffen. Deze kunnen zijn : een vermaning, een tijdelijke schorsing of een definitieve uitsluiting. In bepaalde omstandigheden kunnen ook “alternatieve” straffen uitgesproken worden. Indien nodig wordt de politie ingeschakeld. Een lid dat niet akkoord gaat met de genomen sanctie heeft het recht zich te verantwoorden op de eerstvolgende kernvergadering.

16. Alle leden worden geacht kennis genomen te hebben van dit binnenhuisreglement en zijn medeverantwoordelijk voor de goede werking van Jeugdhuis JOH.

17. Vanaf 1 januari 2007 is het ten strengste verboden in alle gebouwen van het jeugdhuis te roken. Inbreuk hierop heeft een onmiddellijke sanctie tot gevolg. Onderhavig binnenhuisreglement kan slechts gewijzigd worden mits goedkeuring van de Algemene Vergadering.

Goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering van 19 juni 2012.

 

Ondergetekend
Jarne Buysse

Voorzitter kern

 CONTACT  • play_circle_filled

   01. Dancing Shoes
   Fedde Le Grand

  • play_circle_filled

   01. Bonfire - Chris Lake Remix
   Felix Jaehn

  • play_circle_filled

   01. Finder - Radio Edit
   Ninetoes

  play_arrow skip_previous skip_next volume_down
  playlist_play