menu Home chevron_right

INDOOR REGULATIONS


INDOOR REGULATIONS

Binnenhuisreglement

 1. Jeugdhuis JOH vzw wil een ontmoetingsruimte bieden voor jongeren vanaf 14 jaar. De activiteiten, die vooral groepsgericht zijn, dienen bij te dragen tot de sociale, creatieve, culturele en sportieve ontplooiing van de leden.
 2. Openingsuren van de instuifruimte: woensdag van 20u00 tot 00u00, vrijdag van 20u00 tot 02u00, zaterdag van 21u00 tot 03u00. Tijdens de vakantieperiodes kunnen er bijkomende activiteiten georganiseerd worden.  Een kwartier voor sluitingstijd wordt er gestopt met tappen. De leden zijn verplicht uiterlijk op het sluitingsuur het lokaal en het terrein zonder morren te verlaten, en dit zonder de buren te storen.
 1. Jeugdhuis JOH is toegankelijk voor alle jongeren vanaf veertien jaar. De leden van Jeugdhuis JOH krijgen een lidkaart. Deze wordt jaarlijks hernieuwd. Het lidgeld bedraagt maximum 6€ per jaar. Bij het betreden van het lokaal dient een lid steeds in het bezit te zijn van zijn/haar/X lidkaart en identiteitskaart, en deze op verzoek voor te leggen aan de kernleden. De kernleden hebben het recht eigenmachtig iemand de toegang tot het lokaal of het lidmaatschap te weigeren. Personen die geweigerd worden, hebben echter steeds het recht zich op de eerstvolgende kernvergadering te verantwoorden.
 2. Jeugdhuis JOH wordt bestuurd door het Bestuursorgaan dat minstens tweejaarlijks door de Algemene Vergadering wordt verkozen. Het Bestuursorgaan vertegenwoordigt het jeugdhuis naar buiten toe en is bevoegd voor het zakelijk en financieel beleid van het jeugdhuis. Het Bestuur vergadert minstens tweemaal per jaar. Het Bestuur wordt voor wat betreft het dagelijks bestuur ondersteund door de kern. De kern bestaat uit leden van het Bestuur en de kernleden. De kern vergadert om de veertien dagen. De kernleden verkiezen elk werkjaar een voorzitter, die de kernvergaderingen leidt. Één werkjaar wordt gedefinieerd vanaf 1 september tot 31 augustus van het volgende kalenderjaar.
 1. De leden van het Bestuur en de kernleden zetten zich onbezoldigd in voor Jeugdhuis JOH. Zij werken regelmatig en actief mee aan de uitbouw van het jeugdhuis.
 2. De activiteiten van het jeugdhuis worden bekendgemaakt via de website jeugdhuisjoh.be, via de facebookpagina van het jeugdhuis, via Instagram en via de infoborden in het jeugdhuis. Bijkomende kanalen kunnen ingezet worden mits ze bijdragen aan het doel van de vereniging.
 3. De leden van het Bestuur en de kernleden zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen tegenover leden en/of derden. Het bestuur is evenmin aansprakelijk voor diefstal en wijst daarom op voorzichtigheid.
 4. Parkeren op het terrein voor het jeugdhuis gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en is verboden op zondagnamiddag tot 20.00 u. Het bestuur kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen aan, of diefstal van geparkeerde wagens, fietsen of bromfietsen.
 5. Het bestuur van Jeugdhuis JOH VZW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die door de bezoekers wordt berokkend aan materiele en immateriële eigendommen van derden. Dit geldt eveneens op de afgelegde weg naar Jeugdhuis JOH VZW en de weg vanuit Jeugdhuis JOH VZW naar een willekeurige locatie. Dit eveneens ongeacht de staat waarin de bezoeker zich bevindt.
 6. De discobar, het secretariaat, het magazijn en de keuken zijn enkel toegankelijk voor kernleden en medewerkers in functie.
 7. Het is de bezoekers verboden zelf drank mee te brengen, zowel op het terrein als in het lokaal. Op dansavonden en andere grootschalige activiteiten wordt er enkel geschonken in bekertjes. Glazen en flesjes zijn dan verboden teneinde glasbraak te vermijden. Aan de leden jonger dan 16 jaar worden géén alcoholhoudende dranken geschonken. Het toogpersoneel behoudt zich het recht voor om de leeftijd van de klant te verifiëren. Indien het toogpersoneel van oordeel is dat de betrokken klant te dronken is of onder invloed van drugs kan het de verkoop van alcoholische dranken aan deze klant weigeren.
 8. Het bezit, gebruik of verhandelen van verdovende en/of stimulerende middelen in het jeugdhuis of op het terrein is ten strengste verboden. Elke inbreuk hierop heeft een onmiddellijke uitsluiting van 3 maanden tot gevolg.
 9. Vrijwillig of onvrijwillig aangebrachte schade aan het jeugdhuis, materiaal van leden of derden, wordt met de glimlach opgeruimd en vergoed door diegenen die ze veroorzaakt hebben. Vandalisme wordt gesanctioneerd.
 10. De activiteiten dienen in een sfeer van kameraadschap en gezelligheid te verlopen. Overmatig alcoholgebruik, bedreigingen, geweld en uitlokking van vechtpartijen passen duidelijk niet in dit kader, en worden gesanctioneerd
 11. Elke actie of propaganda met partijpolitieke inslag is verboden in het lokaal of op het terrein van het jeugdhuis. Elke vorm van discriminatie of racisme is uit den boze.
 12. Bij overtreding van één van de bepalingen van dit binnenhuisreglement hebben het bestuursorgaan en de kern het recht sancties te treffen. Deze kunnen zijn : een vermaning, een tijdelijke schorsing of een definitieve uitsluiting. In bepaalde omstandigheden kunnen ook “alternatieve” straffen uitgesproken worden. Indien nodig wordt de politie ingeschakeld. Een bezoeker die niet akkoord gaat met de genomen sanctie heeft het recht zich te verantwoorden op de eerstvolgende kernvergadering. Deze persoon dient dit vooraf schriftelijk (per brief, e-mail of bericht op Facebook) te melden aan de kernvoorzitter.
 13. Alle bezoekers worden geacht kennis genomen te hebben van dit binnenhuisreglement en zijn medeverantwoordelijk voor de goede werking van Jeugdhuis JOH. De bepalingen opgenomen zijn bindend vanaf het betreden van de tot jeugdhuis JOH toegewezen terreinen.
 14. Het is ten strengste verboden in alle gebouwen van het jeugdhuis te roken. Inbreuk hierop heeft een onmiddellijke sanctie tot gevolg.
 15. Op het terrein en in de lokalen van Jeugdhuis JOH VZW is camerabewaking mogelijk. Jeugdhuis JOH VZW kan deze beelden afleveren aan de lokale autoriteiten bij eenvoudig verzoek.
 16. Bij het betreden van de terreinen en lokalen van Jeugdhuis JOH VZW behoudt het jeugdhuis zich het recht voor om fotografisch materiaal vast te leggen en dit te gebruiken voor diverse doeleinden. Conform de GDPR-wetgeving kan een lid aangeven niet zichtbaar op diverse mediahouders te komen. Dit kan door simpel verzoek aan de GDPR-verantwoordelijke van Jeugdhuis JOH VZW (Wim van Haute). Het jeugdhuis heeft het recht om afbeeldingen te publiceren waarop géén individuele personen prominent aanwezig zijn.

 

     Onderhavig binnenhuisreglement kan slechts gewijzigd worden mits goedkeuring van de algemene vergadering.

     Goedgekeurd op de algemene vergadering van 13 april 2023.

 

 

 

Danny Brijs

Voorzitter bestuursorgaan

 CONTACT  play_arrow skip_previous skip_next volume_down
  playlist_play